opportunity Our Impact our history research
  • Loading...
 •  

  [verzia 1.3. / Feb. 2018]

   

  1 Oblasť platnosti týchto Podmienok

  Nasledujúce všeobecné podmienky upravujú predaj výrobkov zákazníkom cez telefón alebo cez internet v spoločnosti Morinda Deutschland GmbH ("Morinda"). Platné sú všeobecné podmienky, ktoré sú v platnosti v čase zadania objednávky.

   

  2. Nákup

  Objednávka zákazníka je ponuka spoločnosti Morinda na nákup produktu (produktov) v objednávke.  Keď zákazník zadá objednávku na nákup výrobku, spoločnosť Morinda pošle zákazníkovi e-mail s potvrdením o prijatí objednávky. Tento e-mail potvrdzuje, že spoločnosť Morinda dostala objednávku. Nepotvrdzuje však prijatie zákazníkovej ponuky na kúpu objednaného produktu (produktov). Ponuka je určite akceptovaná a zmluva uzatvorená, keď spoločnosť Morinda odošle objednaný produkt (produkty).

   

  3. Stanovenie ceny

  Všetky ceny zahŕňajú zákonom stanovenú DPH. Poplatky za prepravu sú za príplatok a sú vypočítané podľa miesta určenia a hmotnosti.

   

  4. Dostupnosť

  Výrobok bude doručený v priebehu približne 3-5 pracovných dní od jeho odoslania. Takéto uvedené dátumy doručenia sú najlepším odhadom spoločnosti Morinda na dodanie a vynaloží maximálne úsilie na to, aby ich dodržala, avšak spoločnosť Morinda nie je zodpovedná za too, ak je doručenie z akéhokoľvek dôvodu oneskorené. Spoločnosť Morinda nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú utrpí Zákazník v dôsledku neschopnosti splniť určený dátum dodania. Ak sa akýkoľvek výrobok, ktorý zákazník objedná ukáže ako nedostupný, zákazník bude o tom v čase objednávky informovaný.

   

  5. Právo na zrušenie

  Vašu objednávku môžete kedykoľvek zrušiť až do 14 dní po dodaní tovaru bez udania dôvodu. V prípade viacerých výrobkov objednaných zákazníkov v rámci jednej objednávky a dodaných samostatne, deň, kedy spotrebiteľ alebo tretia strana iná ako dopravca a uvedená spotrebiteľom nadobudne fyzické vlastníctvo posledného tovaru. Musíte jasne vyjadriť svoj úmysel na zrušenie. Môže sa použiť modelový formulár zrušenia poskytnutý spoločnosťou Morinda. Zároveň akékoľvek jasne komunikované vyhlásenie (napr. formou listu alebo e-mailu) spoločnosti Morinda (pozri kontaktné informácie nižšie) postačí ako oznámenie o zrušení.  Ak bude odoslané poštou alebo e-mailom, oznámenie o zrušení bude účinné dňom jeho odoslania. Pre splnenie lehoty na zrušenie je postačujúce, aby ste odoslali vašu komunikáciu pred vypršaním lehoty na zrušenie. Pri odosielaní oznámenia o zrušení prosím uveďte nasledujúce informácie: (i) adresu zákazníka, (ii) opis tovaru, (iii) dátum objednávky, (iv) akékoľvek referenčné číslo v objednávke.

  Ak ste dostali tovar, mali by ste ho vrátiť spoločnosti Morinda (na adresu uvedenú v bode 11 „Ako vrátiť výrobok") bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste nám komunikovali svoje vaše zrušenie tejto zmluvy. Akékoľvek náklady na jeho vrátenie pripadnú vám, spotrebiteľovi.

  6. Následky zrušenia

  Ak zrušíte vašu zmluvu, vrátime vám všetky prijaté platby od vás, vrátane nákladov na doručenie. Z refundovanej sumy môžeme odčítať úhradu za stratu hodnoty akéhokoľvek dodaného tovaru, ak k strate dôjde v dôsledku vašej zbytočnej manipulácie s tovarom, ak to je mimo manipulácie potrebnej na určenie povahy a vlastností tovaru.

  Refundáciu uskutočníme bez zbytočného dokladu a nie neskôr ako

  a)     14 dní odo dňa, kedy od vás dostaneme späť všetok dodaný tovar alebo

  b)    (ak je to skôr) 14 dní po tom, čom nám predložíte dôkaz o tom, že ste tovar vrátili alebo

  c)     ak nebol dodaný tovar, 14 dní po dni, kedy sme boli informovaní o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu.

  Refundáciu uskutočníme pomocou rovnakých platobných prostriedkov, aké ste vy použili pri platbe. Za túto refundáciu nebude znášať žiadne poplatky.

  7. Poškodené a nesprávne výrobky
  Ak ste dostali viditeľne poškodenú položku alebo bola omylom odoslaná, prosím odmietnite doručenie a my vám zašleme ďalšiu položku bez dodatočných príplatkov. Ak ste doručenie akceptovali a zistíte, že položka je poškodená, chybná alebo nesprávna, oznámte nám to, prosím, do 14 dní od prijatia položky a my vám odošleme duplikovanú objednávku alebo správnu objednávku, keď sa primerane presvedčíme, že položka je poškodená, chybná alebo nesprávna.

  8. Naša záruka spokojnosti/vrátenia

  Okrem práva na zrušenie objednávky podľa vyššie uvedených, spoločnosť Morinda UK ponúka dodatočné záruky na výrobky. Tieto záruky neovplyvňujú vaše zákonné práva. Môžete očakávať vrátenie platby v rovnakej forme ako bola použitá pôvodne pri objednávke do troch týždňov od prijatia vášho vráteného tovaru. Upozorňujeme, že za náklady spojené s vrátením položky ste zodpovedný vy, okrem prípadov, kedy sme vám položku dodali omylom alebo bola položka poškodená alebo chybná.

  Naša 90-dňová záruka spokojnosti

  Ak nie ste s nákupom výrobku úplne spokojný, vráťte nám výrobok (použitý alebo nepoužitý) do 90 dní* od dátumu pôvodného nákupu a my vám vrátime 100% nákupnej ceny (okrem poplatku za doručenie a manipulačného poplatku). Spoločnosť Morinda si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie peňazí na množstvá, ktoré primerane nie je možné spotrebovať do 90 dní. Za primerané množstvo sa zvyčajne považujú štyri fľaše Max alebo iného nápoja za mesiac. Zákazník môže jeden druh výrobku vrátiť iba raz. Následné pokusy o vrátenie daného druhu výrobku budú zamietnuté.

  *90-dňová záruka spokojnosti zákazníka sa nevzťahuje na zariadenia Age Defy. S radosťou vám poskytneme 30-dňovú záruku spokojnosti pre zariadenia Age Defy.

  9. Celková spokojnosť

  Podľa zákona musia vyše výrobky zodpovedať ich opisu, musia byť tiež uspokojivej kvality a primerane vhodné na účely, pre ktoré sa tieto výrobky normálne používajú. Sme si istí, že s vašim nákupom budeme úplne spokojný. 

  10. Pravidlá vrátenia výrobku pre Nezávislých produktových konzultantov (NPK)

  Pre úplné pravidlá týkajúce sa vrátenia výrobkov pre našich Nezávislých produktových konzultantov by sme vám radi odporučili Príručky politiky Morinda Deutschland GmbH. Ohľadom vašich otázok kontaktujte   compliance@de.morinda.com.

  11. Ako vrátiť výrobok

  Ak výrobky vraciate po uplynutí našej 90-dňovej Záruky spokojnosti, musíte si zaobstarať číslo Autorizácie vrátenia (AV) kontaktovaním nášho oddelenia Služieb zákazníkom +18012341000. Číslo AV prosím uveďte na vonkajšom obale škatule. Všetky výrobky je potrebné odoslať späť na:  

  Morinda Deutschland GmbH
  Att: Returansvarig
  Galileo-Galilei-Straße 18
  55129 Mainz
  GERMANY

  12. Pravidlá ochrany osobných údajov

  Zákazník, ktorý uskutočnil nákup poskytuje svoj súhlas spoločnosti Morinda na spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú poskytnuté počas procesu overenie a na prenos týchto osobných údajov do Morinda Inc, American Fork, Utah, Spojené Štáty Americké, do jej svetových dcérskych spoločností a pridružených spoločností. Zákazník pochopil a súhlasí s tým, že tento prenos jeho osobných údajov sa uskutoční do krajín bez rovnakej úrovne ochrany osobných údajov, ako je tá, ktorá je poskytnutá domovskou krajinou Zákazníka. Zákazník bude mať právo na prístup k jeho osobným údajom a môže požadovať od spoločnosti Morinda, aby opravila, vymazala alebo blokovala akékoľvek údaje, ktoré sú nesprávne.

   13. Dodatky k podmienkam

  Spoločnosť Morinda si vyhradzuje právo meniť webovú stránku, vrátane týchto Podmienok. Zákazník podlieha Podmienkam, ktoré sú v platnosti v čase objednávky výrobku. Ak sa ktorákoľvek z týchto podmienok považuje za neplatnú, nulitnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymožiteľnú, táto podmienka bude považovaná za individuálnu a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akejkoľvek zvyšnej podmienky.

  14. Kontaktné údaje Morinda Deutschland GmbH

   

  Arnulfstraße 60, 80335 Mníchov, Nemecko

  Email: compliance@de.morinda.com

  Telefón+49 89 255519600