Ditt besøk er tilknyttet: AS ELEKTRISK PRODUKTION SPK# 121303 Kontakt meg
Lukk

Kasse

Throbber image
Blogg muligheten følg oss vår historie forskning
  • Loading...
 • For å sikre god forretningsskikk har Direktesalgsforbundets medlemmer og deres direkteselgere et sett etiske regler de skal                etterleve. Disse regulerer blant annet til hvem og hvordan en selgerkontakt tas, hvilke salgsmetoder som kan benyttes, hvilken            informasjon og dokumentasjon som skal gis ut, og hvordan eventuelle tvister håndteres.

  Et direktesalgsselskap som er medlem av DF har gjennom sitt medlemskap også akseptert foreningens etiske regler. Selv om Direktesalgsforbundet sine etiske regler ikke er lov i ordets rette forstand, kan de i visse tilfeller overskride et etisk nivå som går lengre enn så. Brudd på reglene kan derfor medføre rettslige følger i samsvar med norsk lovgivning. For å sikre at Direktesalgsforbundet og våre medlemsbedrifter følger de etiske reglene, har man oppnevnt en uavhengig «Code Administrator». Denne har til oppgave å gjennom passende tiltak sørge for at reglene etterleves.

  Reglene er bestemt av både den europeiske (FEDSA) og den internasjonal (WFDSA) direktesalgsforeningen og er obligatorisk for alle nasjonale foreninger. De etiske reglene sørger blant annet for at forbrukerne skal kunne føle seg trygge, bli korrekt behandlet og være fornøyde med sin direktehandel. Det er direktehandelsselskapet som er ansvarlig for at medlemsbedriftene følger de etiske reglene.

  Etiske regler for selgere og virksomheter innen direktesalg

  Reglene omhandler:

  • Forholdet til forbrukere
  • Forholdet til selgere
  • Forholdet mellom medlemsbedrifter

  Direktesalgsforbundet kan bruke, og offentliggjøre, de Etiske Regler overfor forbrukerne, og likeledes de Etiske Reglene for selgere og medlemsvirksomheter hver for seg eller samlet, ettersom det er nødvendig.

  Direktesalgsforbundet kan også kombinere de to sett med regler og bruke dem som en helhet.

  Etiske regler for selgere og virksomheter.

  Etiske regler overfor forbrukerne.

  ETIKK

  Etiske regler overfor forbrukerne

  INNEN DIREKTESALG

  1. Generelt


  1.1. Område:
  De Etiske Regler overfor Forbrukerne (heretter kalt «reglene») er utgitt av World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) til bruk for medlemmer i de nasjonale Direktesalgsforbund. Reglene omhandler relasjonene mellom på den ene siden direktesalgsbedriftene og deres selgere, og på den andre siden forbrukerne. Formålet med reglene er å skape tilfredshet og beskyttelse av forbrukerne, og å fremme fair konkurranse innenfor den frie handels rammer, samt å styrke den offentlige image av direktesalg.

  1.2. Ordliste og vendinger:
  I forbindelse med de etiske regler har vendingene følgende mening:

  Direktesalg:
  Markedsføring av produkter direkte til forbrukerne i deres hjem, på arbeidsplassen samt andre steder utenfor faste utsalgssteder, hvor salget ivaretas av en selger ved beskrivelse eller demonstrasjon av produktene.

  DF:
  DF er forkortelsen av Direktesalgsforbundet, som er et nasjonalt forbund for Direktesalgsbedrifter, og som ivaretar direktesalgets interesser i et land.

  Virksomhet:

  En Direktesalgsvirksomhet er en forretningsenhet, som anvender et Direktesalgskonsept i forbindelse med markedsføring av produkter, som er knyttet til dets varemerke eller andre identifiserbare relasjoner, og som er medlem av DF.

  Selgere:
  En selger er en person, som er medlem av et distribusjonssystem i en Direktesalgsbedrift. En direkteselger kan være en uavhengig handelsagent, uavhengig kontrahent, uavhengig selger eller distributør ansatt eller selvstendig representant, franchise eller lignende.

  Produkt:
  Produkt inkluderer varer og serviceytelser så vel materielle som immaterielle.

  Rekruttering:
  Enhver aktivitet, som utføres med det formål å verve en person til å bli selger/distributør.

  1.3. DF:
  Som en betingelse for opptagelse samt medlemskap i WFDSA forplikter ethvert nasjonalt direktesalgsforbund seg til å anvende Etiske Regler, som skal inneholde essensen av de internasjonale etiske regler.

  1.4. Bedrifter.
  Alle medlemsvirksomheter er forpliktet til å følge Etiske Regler, som er en betingelse for opptak og medlemskap i DF.

  1.5. Selgere:
  Selgere er ikke direkte underkastet reglene, men bedriften vil kreve, at de overholder disse eller tilsvarende regler, som en betingelse for medlemskap i virksomhetens distribusjonssystem.

  1.6. Selvregulering:
  Reglene er en måleenhet for selvregulering av Direktesalg. Det er ikke en lov, men dens bestemmelser kan kreve ett nivå av etikk, som overstiger eksisterende legale krav. Brudd medfører ikke noe rettslig ansvar. Hvis en bedrift opphører å være medlem i DF, er bedriften ikke lenger bundet av reglene, men bestemmelsene er stadig gjeldende ved krav eller andre transaksjoner, som er oppstått, mens bedriften var medlem av DF.

  1.7. Lovgivning:
  Bedrifter og selgere skal følge den nasjonale lovgivnings regler, selv om reglene ikke inneholder disse legale forpliktelser.

  1.8. Standarder:
  Reglene inneholder etiske standarder for Direktesalgs virksomheter og selgernes profesjonelle opptreden. Nasjonale forbund kan justere disse standarder, forutsatt at innholdet av reglene er bevart og den nasjonale lovgivning respektert.

  Det anbefales å følge reglene som bevis for standarden av Direktesalg.

  2. Etiske regler for forbrukerne

  2.1. Forbudt praksis:
  Selgere må ikke benytte seg av villedende, bedragerske eller uhederlige salgsmetoder.

  2.2. Legitimasjon:

  Selgerne skal uoppfordret i begynnelsen av salgspresentasjonen oppriktig legitimere seg ovenfor den potensielle kunde. Likedan skal de legitimere sin virksomhet, sine produkter samt formålet med sin henvendelse. Ved salg via hjemmedemonstrasjoner skal selgerne ovenfor vertskap og gjestene gjøre klart formålet med demonstrasjonen.

  2.3. Beskrivelse og demonstrasjon:
  Det er et krav at enhver uttalelse og informasjon ved tilbud av produkter er nøyaktig og fyldestgjørende spesielt med hensyn til pris, evt. kredittpris, betalingsbetingelser, avbestilling, returrett, garantibetingelser, service og levering.

  2.4. Svar på spørsmål:
  Svar til forbrukerne i forbindelse med produkttilbud ved direktesalg skal være nøyaktige og forståelige.

  2.5. Ordreblanketter:
  På salgstidspunktet skal det leveres en skriftlig ordreblankett til kunden, som skal inneholde navn og adresse og telefonnummer enten på bedriften eller selgeren og alle salgsbetingelser. Alle betingelser skal være klare og tydelige.

  2.6. Muntlige løfter:
  Selgerne kan kun avgi muntlige løfter vedrørende produktene som er godkjent av bedriften. Disse må være skriftlig dokumentert fra bedriften.

  2.7. Avbestillingsrett og retur av varer:
  Bedrifter og selgere skal forsikre seg om at alle bestillingslister, uansett om det er lovkrav eller ikke, skal inneholde en avbestillingsklausul, som tillater kunden å annullere ordren innenfor et bestemt tidsrom, og også få refundert betalinger eller varer. Bedrifter og selgere, som tilbyr en ubetinget returrett skal gjøre dette skriftlig.

  2.8. Garanti og service:
  Følgende betingelser skal klart fremgå enten av bestillingslisten eller en separat trykksak som er vedlagt produktet:

  · Garantibetingelser/reklamasjonsbestemmelser

  · Detaljer og begrensning i service etter salget.

  · Navn og adresse på vedkommende som er ansvarlig for garantien

  · Garantiens varighet

  · Kundens lovmessige rettigheter.

  2.9. Trykksaker:
  Salgsfremmende trykksaker og annonseringer må ikke inneholde produktbeskrivelser eller illustrasjoner som kan virke villedende og bedragerske. Trykksakene skal inneholde navn og adresse eller telefonnummer på bedriften eller selgeren.

  2.10. Brukeranbefaling:
  Bedrifter og selgere må ikke henvise til beskrivelser relatert til tilbudet, som ikke er realistiske, sanne, tilsvarende, eller på annen måte ikke anvendelige lenger, som kan villede forbrukeren.

  2.11. Sammenligninger og nedrakning:
  Bedrifter og selgere skal holde seg unna sammenligninger som er villedende og som ikke passer inn i hederlig konkurranse. F.eks. enkeltpunkter til sammenligning må ikke utvelges tendensiøst til egen fordel, men skal være basert på fakta, som kan bekreftes. Bedrifter og selgere må verken direkte eller indirekte på unfair måte baktale andre virksomheter eller produkter. Bedrifter eller selgere må heller ikke dra fordel av den goodwill som er knyttet til andre firmaer eller produkters navn eller varemerker.

  2.12. Respekt for privatlivet:
  Personlig eller telefonisk kontakt ska skje på en fornuftig måte og på et passende tidspunkt for kunden for å unngå å være påtrengende. En selger skal avslutte demonstrasjonen, hvis kunden ber om det.

  2.13. Ærlighet:
  Selgerne må ikke misbruke den individuelle forbrukers tillit, men skal respektere forbrukerens manglende handelsmessige erfaring, og skal ikke utnytte kundens alder, sykdom, manglende forståelse eller mangel på språklig viten.

  2.14. Salg med verving for øyet «Referral selling»:
  Bedrifter og selgere må ikke presse en kunde til å kjøpe varer eller serviceytelser.

  2.15. Levering:
  Det er et krav at avtalte leveringsterminer overholdes.

  3. Håndhevelse av reglene

  3.1. Bedrifters ansvar:
  Hovedansvaret for overholdelse av reglene ligger hos hver enkelt bedrift. I tilfelle brudd på reglene skal bedriften gjøre alt hva de kan, for å tilfredsstille den som har klaget.

  3.2. DF sitt ansvar:
  DF skal stille en person til rådighet, som er ansvarlig for behandlingen av klager. DF skal gjøre sitt beste for å sikre at klager blir avgjort.

  3.3. Administrator:

  DF kan utpeke en uavhengig person eller et organ som administrator. Administratoren skal passe på, at bedriftene gjennom sine tiltak overholder reglene. Videre skal administratoren sørge for at enhver uavgjort forbrukerklage over brudd på reglene blir behandlet.

  3.4. Sanksjoner:
  Sanksjoner, som kan brukes av bedrifter, DF eller administrator, kan være avbestilling av ordres, returnering av kjøpte varer, refunderinger av betalinger, eller andre tiltak, herunder advarsel til selgerne, annullering eller oppsigelse av selgerens kontrakt og andre avtaleforhold med bedriften, advarsler til bedriftene og utelukkelse av bedrifter fra DF medlemskap samt offentliggjørelse av slike tiltak eller sanksjoner.

  3.5. Publikasjon:
  DF skal offentliggjøre sine etiske regler og sørge for, at de i så omfattende grad som mulig når ut til offentligheten.